Přírodní zajímavosti

Třeboňsko

vydraTřeboňsko bylo pro své kulturní a přírodní bohatství zařazeno již v r. 1977 do celosvětové sítě biosférických rezervací UNESCO. Následně bylo v roce 1979 vyhlášeno Chráněnou krajinnou oblastí. Třeboňsko představuje oblast od středověku intenzivně přetvářenou, která se dnes nachází ve stadiu druhotné biologické rovnováhy.

třeboňsko

Památné stromy

V celé oblasti se nachází stovky stromů chráněných státem, tzv. památné stromy. Mohutné a letité stromy nejsou pouze dominantou krajiny, ale poskytují útočiště celé řadě vzácných druhů živočichů. Památné stromy můžete najít uprostřed lesa, obce, nebo i osamoceně stojící v lukách a polích. Opravdovými skvosty jsou pak starobylé duby na hrázích rybníků a podél cest.

Významné ptačí území

čáp

Celá oblast poskytuje ve svých lesích, četných mokřadech a rákosinách rybníků ideální podmínky pro mnoho druhů ptáků. ale je i důležitým zázemím pro migrující druhy. V roce 2004 byla zřízena Ptačí oblast Třeboňsko, která umožňuje další ochranu vzácných druhů ptáků především během hnízdění a migrace.Rašeliniště

Místní rašeliniště nejsou významná pouze z hlediska přírodovědného, ale v minulosti byla také důležitým zdrojem energie. Rašelina se zde těžila a dlouho používala k topení především ve sklárnách a hutích, ale své uplatnění našla i v domácnostech. Bližší informace získáte na naučné stezce Červené blato.

borkování

Lidová architektura

V řadě vesnic Ekomuzea Růže se dochovalo mnoho selských stavení, kapliček, návesních kováren a božích muk ve volné krajině. Mezi unikátní stavby patří osamělé rybniční bašty, kamenné mosty, nebo dřevěné seníky na Mokrých lukách u Třeboně. Jižní část území se vyznačuje prostou architekturou bez výrazných ozdob. Často zde najdete i kamenné stavby. Na sever od Třeboně jsou častější bohatě zdobené štíty selských stavení ve stylu “jihočeského selského baroka”.

lidová architektura

Novohradsko

Jižní část ekomuzea byla díky svým příznivějším podmínkám osídlena mnohem dříve než Třeboňsko. Na celou oblast měla výrazný vliv oblast Doudlebska, s výrazným národopisem. Lidé si zde dlouho zachovali své nářečí, lidový oděv a zvyky. Například kroj se zde běžně nosil ještě na počátku 20. století. Nářečí postupně zaniká, ale stále se zde můžete setkat s některými hovorovými výrazy. Šest týdnů před velikonocemi zde můžete potkat masopustní průvody snad v každé obci.

masopust